Nový zákon o pozemkových spoločenstvách

Zrušenie pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity, zavedenie štátneho dozoru a zmeny pri ukladaní sankcií. 3 základné úpravy, ktoré by mal obsahovať novelizácia zákona o pozemkových spoločenstvách.

Ešte v novembri minulého roka (pozn.red: 19.novembra 2012) sa do NRSR dostal návrh zákona o pozemkových spoločenstvách. Jeho novelizácia nahradí súčasný zákon č.181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Do účinnosti by mal prísť 1.mája 2013 a účinnosť ustanovení § 28 a 29 je naplánovaná na 1.október 2013.

Hlavným zámerom novelizácie je rozšíriť pozemkové spoločenstvá o také, ktoré založia individuálni vlastníci poľnohospodárskych alebo lesných nehnuteľností s cieľom ich spoločného obhospodarovania bez toho, aby došlo k vzniku spoločnej nehnuteľnosti. Úlohou uvedeného spoločenstva by bolo o.i. spoločné obhospodarovanie jednotlivých nehnuteľností, ktoré aj naďalej zostanú vo vlastníctve jednotlivých členov pozemkového spoločenstva.

Zároveň príde k zmene typu pozemkových spoločenstiev. Od mája 2013 by teda malo fungovať len spoločenstvo s právnou subjektivitou, ktoré by bolo právne ošetrené zmluvou o pozemkovom spoločenstve (uzavretá vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností). Zmluva by mala obsahovať okrem údajov o nehnuteľnostiach aj počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá Slovenský pozemkový fond alebo ktoré spravuje právnická osoba podľa osobitých predpisov. Rozdiel spočíva v tom, že po novom by o založení pozemkového spoločenstva rozhodovala nadpolovičná väčšina hlasov spoluvlastníkov.

Kontaktné údaje:
+421 (2) 381 045 19
info@cooperate.sk
Adresa:
Žilinská 7-9
811 05 Bratislava
GPS súradnice:
48.15581,
17.112393